Onlangs had ik een slecht nieuws gesprek met een aantal mensen. Ik bracht ze de mededeling dat ze op
korte termij n zouden ophouden te bestaan. Het waren personages die deelnamen in een lucide droom van mij ,
een droom waarin ik me bewust was dat ik aan het dromen was. De personages zouden ophouden te bestaan op
het moment dat ik wakker werd. Over het verschij nsel lucide dromen heeft Charlie Morley een toegankelij k
boek geschreven. Morley is sinds zij n jeugd al geïnteresseerd in het verschij nsel van lucide dromen en heeft
daar ook het nodige onderzoek naar gedaan en er veel mee geëxperimenteerd.

Uiteindelij k is hij bij een Tibetaanse lama terecht gekomen die hem heeft getraind in wat je droomyoga zou kunnen noemen. De Lama heeft hem eropuit gestuurd om de technieken ook in het Westen te onderwij zen. Morley heeft al eerder een Engelstalig boek over dit onderwerp gepubliceerd, en nu is er de Nederlandse vertalingvan Karin van Grieken. Charlie Morley wordt door kenners gezien als de meest authentieke praktij kman op het gebied van lucide dromen en droomyoga onderwij s in Europa.

Waarom zou je willen dat je dromen ‘lucide’ zij n, is een vraag die Morley in het boek stelt. Natuurlij k is het prettig
als je je bewust bent van het feit dat je droomt, en vervolgens je droomook kan beïnvloeden zodat je jezelf de
mooiste avonturen kan laten beleven.

Maar dat is spielerei. Net als meditatie een manier is om onbewuste bewustzij nsinhouden te verkennen, kunnen lucide dromen dat zij n. Het biedt de mogelij kheid om de schaduwaspecten van je persoon te onderzoeken en te integreren. Ook zal, als je je dromen bewust beleeft, je waakbewustzij n helderder zijn.