Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Tijdschrift voor Yoga besteedt aan de samenstelling van het tijdschrift en de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider of het Tijdschrift voor Yoga. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tijdschrift voor Yoga sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of informatie die door middel van de website verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in online artikelen en mededelingen.